Menu

A+ A A-

Πρόσκληση για την ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων


Η Γενική Δ/νση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε, στο πλαίσιο του Άξονα "PROGRESS " του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 (EaSI), την με αριθμό VP/2016/007 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση δράσεων ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς (προσφορά και ζήτηση) για την ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων.
1. Πολιτικο-οικονομικό υπόβαθρο: Η κοινωνική οικονομία ως όχημα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ξεπεράσει την κρίση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια οικονομία με ανάπτυξη, επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας. Ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη και για την αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας αποτελεί η επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα η κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες και οι κοινωνικές επιχειρήσεις δύναται να αποτελέσουν τους «καταλύτες» μιας αναπτυξιακής αλλαγής εάν βέβαια λειτουργήσουν στη βάση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με επιχειρηματικό τρόπο να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις ή πρακτικές για την επίλυση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων. Τέτοιου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητές είναι π.χ. οι δραστηριότητες που αποσκοπούν : στην κοινωνική και οικονομική ένταξη των μειονεκτούντων και των αποκλεισμένων ατόμων από την αγορά εργασίας, στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των αποβλήτων ή για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναμένεται να συνδράμουν άμεσα και έμμεσα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση, την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή βιωσιμότητα, την εκπαίδευση, τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
Ωστόσο, η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις, κεφάλαια ή οιονεί κεφάλαια αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία επιχειρήσεων και ειδικότερα κοινωνικών επιχειρήσεων από τα πλέον αποκλεισμένα άτομα από την αγορά εργασίας. Οι προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα αυτόν πρέπει να ενταθούν, ώστε να αυξηθεί η παροχή μικρο-χρηματοδότησης και η πρόσβαση σε αυτή και να καλύπτεται επίσης η ζήτηση εκείνων που τη χρειάζονται περισσότερο, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση, όπως οι άνεργοι, οι γυναίκες και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση είτε με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου είτε με την μορφή συλλογικών σχημάτων.
Η «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα»  επισημαίνει ότι το σύστημα χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων υστερεί σε σχέση με το αντίστοιχο σύστημα που χρησιμοποιείται για τις «άλλες» συμβατικές επιχειρήσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από : α) τη μελέτη  του Πανεπιστημίου Zepellin (2013) που εξετάζει τις ελλείψεις στην αγορά των κοινωνικών επενδύσεων, β) τη μελέτη  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χαρτογράφηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και των οικοσυστημάτων τους στην Ευρώπη, καθώς επίσης και από μια σειρά εθνικών μελετών όπου διαπιστώνεται ότι η ζήτηση για κεφαλαίο εκ μέρους των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν βρίσκει ανταπόκριση σε πολλά μέρη της Ευρώπης.
Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο για την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς πόρους είναι ότι θα πρέπει να αποδεικνύουν «επενδυτική ετοιμότητα». Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να λάβουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις ανάλογη υποστήριξη, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να προσελκύσουν επενδύσεις.
1.1. Εμπόδια για την ανάπτυξη ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς για την ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων, αποτελούν:
από την πλευρά της προσφοράς:
- Η έλλειψη κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων,
- Η έλλειψη επενδυτών με «επενδυτική ωριμότητα/ετοιμότητα»,
- Η έλλειψη υποστηρικτικών πρωτοβουλιών από τον Δημόσιο τομέα,
- Η ανεπαρκής εμπειρία στον σχεδιασμό μιας βιώσιμης επενδυτικής στρατηγικής καθώς και του «προφίλ κινδύνου/απόδοσης» ενός Ταμείου για την Κοινωνική Οικονομία.
- Η έλλειψη κατάλληλων εργαλείων για την αξιολόγηση/αποτίμηση της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών σχεδίων και της ύπαρξης θετικού αντίκτυπου αυτών,
- Η ανεπαρκής ποιότητα των επενδυτικών προτάσεων,
- Η απουσία διαμεσολαβητών αγοράς όπως business angels κ.α.
από την πλευρά της ζήτησης:
- Η εξάρτηση από τις επιδοτήσεις και ο ανεπαρκής προσανατολισμός προς την ζήτηση "επενδυτικού κεφαλαίου",
- Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που αποθαρρύνει την προσέλκυση κεφαλαίου,
- Η έλλειψη διαφάνειας της αγοράς για την κοινωνική χρηματοδότηση,
- Η ανεπαρκής εμπειρία στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ιδιαίτερα σε συνδυασμό διαφορετικών πηγών και ειδών χρηματοδότησης (π.χ. επιδοτήσεις /δάνεια) και κοστολόγηση της διαδικασίας "ετοιμότητας" του επενδυτικού σχεδίου,
- Η ανεπάρκεια σε υποστηρικτικές υποδομές/υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,
- Ο χαμηλός δείκτης δεξιοτήτων/ικανοτήτων των "αποδεκτών επενδύσεων" τους εμποδίζει να λειτουργήσουν, αφενός επιχειρηματικά αφετέρου ως "πολλαπλασιαστές" σε ένα διεθνές περιβάλλον.
1.2. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην θεμελίωση μιας αγοράς κοινωνικών επενδύσεων επιτρέποντας σε περισσότερες επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας να χρηματοδοτηθούν ανταποδοτικά για την εγκαθίδρυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Η επιχορήγηση αποσκοπεί:
Α. στην ενίσχυση της προσφοράς/παροχής επενδύσεων για την κοινωνική οικονομία μέσω οικοδόμησης ενός στερεού θεσμικού πλαισίου και βελτιώνοντας τις ικανότητες των συμβαλλομένων μερών,
Β. στην ανάπτυξη της ζήτησης σε επενδυτικό κεφάλαιο από κοινωνικές επιχειρήσεις με "επενδυτική ετοιμότητα".
Με απλά λόγια, οι δυνητικοί δικαιούχοι των δράσεων δύναται να διερευνήσουν και να δοκιμάσουν αποτελεσματικούς τρόπους για την εδραίωση, την σύνδεση των οικοσυστημάτων και των χρηματοδοτικών μέσων για κοινωνικές επενδύσεις, να εκπονήσουν προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων για τη χρήση των προαναφερόμενων χρηματοδοτικών μέσων, να ενισχύσουν τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζονται στους μηχανισμούς υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, να ανταλλάξουν απόψεις για το τι λειτουργεί αποτελεσματικά και πώς; καθώς και για το τι δεν λειτουργεί και γιατί;
2. Τύποι δράσεων της πρόσκλησης
Η πρόσκληση χωρίζεται σε 5 τύπους δράσεων:
- για την ενίσχυση της προσφοράς χρηματοδότησης/κεφαλαίου για επιχειρήσεις τους τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας είναι οι τύποι δράσεων Α, Β και Γ, ενώ για την ενίσχυση της ζήτησης κεφαλαίου από τις εν λόγω επιχειρήσεις συνδράμουν οι τύποι δράσεων Δ και Ε.
Όλες οι δράσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας που αποδίδουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και είναι οικονομικά βιώσιμες. Σημειωτέον ότι επιλέξιμες θεωρούνται και δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας ή προσαρμογής μοντέλων που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλα Κ-Μ καθώς και η προετοιμασία Ομολόγων Κοινωνικού Αντίκτυπου (Social Impact Bonds), υπό την προϋπόθεση ότι θα επικεντρωθούν σε υπηρεσίες προς πρόσφυγες/μετανάστες.
2.1. ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Α: Σύσταση εταιρικού σχήματος για παροχή κοινωνικών επενδύσεων
Ο τύπος Α, είναι ιδιαίτερα επωφελής για Κ-Μ στα οποία η "αγορά κοινωνικής επένδυσης/χρηματοδότησης" δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Ο εν λόγω τύπος στοχεύει στην αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες δεν υπάρχουν ακόμα «πάροχοι» κοινωνικών επενδύσεων. Παρά της ελάχιστης εμπειρίας και της έλλειψης βιώσιμης επενδυτικής στρατηγικής για κοινωνικές επενδύσεις και προφίλ κινδύνου/ απόδοσης ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων μεταξύ δυνητικών επενδυτών ή και δημόσιων φορέων να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κατάλληλου χρηματοπιστωτικού μηχανισμού. Η επιδότηση αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων στα πρώτα βήματα θεμελίωσης ενός χρηματοπιστωτικού μηχανισμού, διευκολύνοντας την ανάπτυξη μιας κοινοπραξίας και της δέσμευση των μελών αυτής να ενεργοποιηθούν και να δράσουν. Επίσης αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τη μάθηση από παραδείγματα καλών πρακτικών ή εμπειριών άλλων Κ-Μ.
Ενδεικτικά αναμενόμενα αποτελέσματα:
-  Εκτίμηση της δυνητικής ζήτησης (π.χ. μέσω ενός εργαστηρίου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κοινωνικές επιχειρήσεις),
-  Κινητοποίηση των δυνητικών επενδυτών και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων με συν-υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ιδιωτικών, Δημοσίων και Μη-Κερδοσκοπικών Φορέων που θα εμπλακούν στην παροχή κοινωνικών επενδύσεων,
-  Περιγραφή της δέσμευσης των εταίρων (συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και της συνεισφοράς τους) για τη θέσπιση ενός χρηματοδοτικού προϊόντος που θα παρέχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας,
-  Τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του πεδίου της αγοράς κοινωνικής χρηματοδότησης και του σχεδίου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτής,
-  Ανάπτυξη περιγράμματος μιας επενδυτικής στρατηγικής για το οικονομικό προϊόν, τους βασικούς επενδυτικούς τομείς, το επενδυτικό ενδιαφέρον (γεωγραφική περιοχή και τομείς εστίασης) κ.λπ.
-  Μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλα Κ-Μ (π.χ. ημερίδα εμπειρογνωμόνων, επιτόπια επίσκεψη μελέτης κ.α.)/
-  Αξιολόγηση της καταλληλότητας και σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου χρηματοδοτικού μηχανισμού κοινωνικών επενδύσεων,
-  Καθορισμός του προφίλ και καταλληλότητας των στελεχών που θα συνεισφέρουν στην παροχή του χρηματοδοτικού προϊόντος.
2.2. ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β: Σύσταση χρηματοπιστωτικών εργαλείων και μηχανισμών για την παροχή κοινωνικών επενδύσεων
Ο τύπος Β, είναι ιδιαίτερα επωφελής για Κ-Μ στα οποία η "αγορά κοινωνικής επένδυσης/χρηματοδότησης" παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Ο εν λόγω τύπος στοχεύει στην αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες ναι μεν υπάρχουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία για την οικονομική ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας αλλά είτε δεν είναι κατάλληλα και αξιόπιστα είτε χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης. Οι δε πιθανοί επενδυτές, οι τράπεζες ή οι ενδιάμεσοι μεσάζοντες στερούνται από παραδείγματα καλών πρακτικών ή μοντέλων.
Ενδεικτικά αναμενόμενα αποτελέσματα:
-  Ενεργοποίηση και δέσμευση των επενδυτών και των ενδιάμεσων φορέων που θα υπογράψουν μια σειρά από νομικά έγγραφα που απαιτούνται από την EE και την εθνική νομοθεσία για τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου, καθώς και οι αναγκαίες συμφωνίες μεταξύ ιδιωτικού, δημόσιου και μη κερδοσκοπικών φορέων.
-  Τεκμηρίωση της νομικής συμφωνίας των εταίρων προσδιορίζοντας τους ρόλους και την συνεισφορά τους για τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την διαχείριση του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού.
-  Τεκμηρίωση της επενδυτικής στρατηγικής που συμφωνήθηκε ( βασικοί επενδυτικοί τομείς, γεωγραφικοί τομείς, μοντέλα παρέμβασης, κίνδυνοι και αποδόσεις, η μορφή και το μέγεθος της επένδυσης, οι υποχρεώσεις και τα οφέλη των επενδυτών, οι αρχές και οι διαδικασίες διαχείρισης, η μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης κ.λπ.)
Ανάπτυξη όλων των συμβατικών ρυθμίσεων που απαιτούνται: α) για την εγγραφή του χρηματοδοτικού μέσου β) για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για επενδύσεων γ) του δανεισμού κ.α
-  Περιγραφή της στρατηγικής και των δράσεων που προγραμματίζονται για να εξασφαλιστεί μια σταθερή και ισορροπημένη ροή και βιωσιμότητα του χρηματοοικονομικού μέσου.
Ως εκ τούτου, οι εργασίες των οικονομικών εμπειρογνωμόνων, των δικηγόρων , των μεταφραστών, των πληροφορικών, της προσαρμογής εργαλείων, επισκέψεων σε άλλα Κ-Μ κ.λπ. είναι επιλέξιμες δαπάνες
2.3. ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Γ: Διευκόλυνση της υβριδικής χρηματοδότησης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
0 τύπος Γ, είναι ιδιαίτερα επωφελής για Κ-Μ στα οποία υπάρχουν ήδη διάφοροι τύποι χρηματοπιστωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην "αγορά κοινωνικής επένδυσης/χρηματοδότησης" και οι οποίοι δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και ως εκ τούτου δεν διαθέτουν κοινούς κανόνες και διαδικασίες. Οι διαφορετικοί τύποι "παρόχων" κοινωνικών επενδύσεων (όπως ιδρύματα, τράπεζες, δημόσιες αρχές, διαχειριστικές αρχές) εφαρμόζουν ένα ευρύ και ασυνάρτητο φάσμα αντικρουόμενων διαδικασιών, διαφορετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και ανάθεσης, διαφορετικές απαιτήσεις λογιστικής απεικόνισης και παρακολούθησης, διαφορετική μεθοδολογία μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου κ.α. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας που καθιστά σχεδόν μη εφικτό οι κοινωνικές επιχειρήσεις να μπορούν να αυξήσουν το κεφάλαιο τους συνδυάζοντας ένα μείγμα πηγών χρηματοδότησης. Ορισμένοι δε χορηγοί, επενδυτές ή ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν διαθέτουν τις ικανότητες και τα εργαλεία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και των κοινωνικών επιπτώσεων αυτών.
Ο εν λόγω τύπος, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανωτέρω κατάστασης διαμορφώνοντας νέα οικοσυστήματα, που θα περιλαμβάνουν τόσο τη συμμετοχή του δημοσίου όσο και τη συμμετοχή διαφορετικών τομέων του ιδιωτικού τομέα που θα πρέπει να δουλέψουν συλλογικά και ατομικά λειτουργώντας με κοινούς κωδικούς και κανόνες με νέου τύπου χρηματοδοτικά μέσα όπως είναι τα Υβριδικά κεφάλαια. Τα Υβριδικά κεφάλαια, είναι κεφάλαια τα οποία δύναται να συλλεχθούν από διαφορετικούς τύπους χρηματοδότησης, όπως από δημόσιες επιχορηγήσεις, χορηγίες, φιλανθρωπικές συνδρομές, δωρεές, κεφάλαια από συνεργασίες πολλαπλών επενδυτών (crowdfunding), από συνδικάτα και από επενδυτικά σχήματα ελαχιστοποίησης κινδύνου κ.α. με απώτερο σκοπό να καταφέρουν να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρηματικών μοντέλων των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά αναμενόμενα αποτελέσματα
-  Ενεργοποίηση και δέσμευση διαφόρων τύπων δυνητικών επενδυτών και διαμεσολαβητών με την υπογραφή τους σε μια συμφωνία συνεργασίας και χρηματοδοτικής συμμετοχής τους σε ένα υβριδικό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο για την κάλυψη της κεφαλαιακής στήριξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
-  Περιγραφή και τεκμηρίωση των ρόλων και των συνεισφορών των εταίρων του υβριδικού συστήματος χρηματοδότησης και του μοντέλου αυτού
-  Περιγραφή και τεκμηρίωση του ρόλου/καθηκόντων, των αρχών και της μεθοδολογίας της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, της παρακολούθησης και αξιολόγησης
-  Εργασίες των οικονομικών εμπειρογνωμόνων, δικηγόρων κ.λπ. οι οποίες μεταξύ άλλων διασφαλίζουν τη μείωση κινδύνων για την κοινωνική επιχείρηση
-  Διακρατικές επισκέψεις για μελέτη υβριδικών μοντέλων, ημερίδες εμπειρογνωμόνων, μεταφορά και προσαρμογή καλών πρακτικών, κ.λπ.
2.4. ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ: Υποστήριξη για την "επενδυτική ετοιμότητα" των κοινωνικών επιχειρήσεων
Ο τύπος δράσης Δ, προτίθεται να αντιμετωπίσει την ανεπαρκή "επενδυτική ετοιμότητα" των κοινωνικών επιχειρήσεων. Είναι γεγονός ότι ακόμα και σε χώρες όπου υπάρχει μεγάλη "προσφορά κεφαλαίου", που επιθυμεί να επενδύσει σε κοινωνικές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει -από τις κοινωνικές επιχειρήσεις- η αντίστοιχη επιθυμητή "ζήτηση". Το ανωτέρω εξηγείται λόγω:
α) του χαμηλού ενδιαφέροντος σε ανταποδοτικά χρηματοδοτικά μέσα, εκ μέρους των κοινωνικών επιχειρήσεων, που είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένες στην "οικονομία της επιχορήγησης",
β) της έλλειψης της απαραίτητης τεχνογνωσίας, με αποτέλεσμα να μη προσκομίζονται απαραίτητα documents, όπως εκθέσεις επιπτώσεων ή business plans κ.α.
γ) της ανεπαρκούς εμπειρίας στην υποβολή προτάσεων για χρηματοπιστωτική επένδυση ή σε συνδυασμό από διαφορετικές πηγές και είδη χρηματοδότησης (π.χ. επιδοτήσεις /δάνεια).
Προκειμένου λοιπόν να παραχθούν κοινωνικές επιχειρήσεις με "επενδυτική ωριμότητα/ετοιμότητα", ο εν λόγω τύπος δράσης σκοπεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος/μοντέλου υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα υποστηρίζει τις κοινωνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις ανάλογες δεξιότητες/ικανότητες που χρειάζονται για την υλοποίηση ενός ρεαλιστικού και αποτελεσματικού επενδυτικού σχεδίου συνδυάζοντας κεφάλαια από διαφορετικές πηγές.
Ενδεικτικά αναμενόμενα αποτελέσματα
-  Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου υποστηρικτικών υπηρεσιών για την "οικοδόμηση" της "επενδυτικής ωριμότητας/ετοιμότητας" τουλάχιστον 20 κοινωνικών επιχειρήσεων,
Συνδρομή στις επαφές και στις διαπραγματεύσεις των δικαιούχων κοινωνικών επιχειρήσεων με δυνητικούς επενδυτές,
-  Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάπτυξης των δεξιοτήτων/ικανοτήτων που θα εφαρμοστούν για την ενεργοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων (εκπαίδευση, coaching, mentoring κ.α).
2.5. ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ε: Δημιουργία μιας πλατφόρμας πανευρωπαϊκής εμβέλειας για την ενίσχυση της ικανότητας των υποστηρικτικών φορέων του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. 
Ο τύπος δράσης Ε, προτίθεται με την δημιουργία μιας πλατφόρμας σε ευρωπαϊκής εμβέλειας να φέρει σε επικοινωνία και συνεργασία τους ήδη υφισταμένους υποστηρικτικούς φορείς (μηχανισμοί, δίκτυα κ. α) κοινωνικής επιχειρηματικότητας των Κ-Μ, οι οποίοι φέρουν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία για περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων, συστημάτων ποιότητας και γνώσης του αντικειμένου. Με την εν λόγω πλατφόρμα νοείται ένα σύστημα συστηματικής διακρατικής ανταλλαγής και κοινής χρήσης ορθών πρακτικών για όλες τις λειτουργικές διαδικασίες μιας κοινωνικής επιχείρησης είτε είναι νομικές, οικονομικοτεχνικές, διοικητικές κ.λπ.
3.  Παρακολούθηση
Η Επιτροπή, με την υποστήριξη ενός εξωτερικού αναδόχου, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων που θα χρηματοδοτήσει. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι / ανάδοχοι θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αποστέλλουν εκθέσεις υλοποίησης με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα του έργου τους. Το κόστος της παρακολούθησης και των εκθέσεων αναφοράς προς την Επιτροπή είναι επιλέξιμη δαπάνη και θα πρέπει να προβλεφθεί.
4.  Προϋπολογισμός και διάρκεια του έργου
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ανέρχεται συνολικά σε 2.150.000C. Για κάθε Τύπο-Δράσης ενδεικτικά προβλέπονται:
ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Α: 85.000€ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β: 130.000€ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Γ: 130.000€ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ: 100.000€ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ε: 150.000C
Οι Δράσεις τύπου Α, Β, Γ, Δ θα πρέπει κατά την εκπόνηση του Προϋπολογισμού τους να συνυπολογίσουν διακριτά το ποσό των 7.000C για τις δραστηριότητες της διακρατικότητας, στις οποίες επιβάλλεται να συμμετέχουν κατόπιν πρόσκλησης της
Επιτροπής με έναρξη τρεις μήνες αργότερα της υπογραφής της μεταξύ των δύο μερών σύμβασης.
Το ποσοστό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Οι δράσεις οφείλουν να έχουν διάρκεια υλοποίησης ενδεικτικά μεταξύ 15 και 18 μήνες και μπορούν να ξεκινήσουν μετά και μόνο την υπογραφή της σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή στις δράσεις
Οι Επιλέξιμοι Φορείς (αιτούντες και συναιτούντες) θα πρέπει να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς οποιουδήποτε τύπου.
5.1. Εταιρικά Σχήματα (Consortia)
Υπογραμμίζουμε ότι οι προτάσεις τύπου Α, Β και Γ, δηλαδή οι σχετικές με την προσφορά χρηματοπιστωτικού προϊόντος θα πρέπει να υποβληθούν σε συνεργασία τουλάχιστον δύο συναιτούντων.
Για τον τύπο δράσης Α, ο υποβάλλων την πρόταση ή ένας από τους συνυποβάλλοντες θα πρέπει να είναι (εν δυνάμει) επενδυτής και να έχει υπογράψει σχετική επιστολή, όπου θα εκδηλώνει την πρόθεση του να επενδύσει ή να συν- επενδύσει στο προβλεπόμενο χρηματοπιστωτικό προϊόν.
Για τον τύπο δράσης Β και Γ, είτε ο υποβάλλων την πρόταση είτε ένας από τους συνυποβάλλοντες θα πρέπει να είναι και επενδυτής προερχόμενος από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και να έχει υπογράψει σχετική επιστολή, όπου θα εκδηλώνει την δέσμευση του να επενδύσει ή να συν-επενδύσει στο χρηματοπιστωτικό προϊόν.
Όσον αφορά τις δράσεις τύπου Δ, δηλαδή οι σχετικές με την ζήτηση χρηματοδότησης, θα πρέπει να ενθαρρύνουν (εν δυνάμει) επενδυτές να συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα τους.
Στις δράσεις τύπου Ε, συμμετέχουν εκτός από τον υποβάλλοντα φορέα και τουλάχιστον τέσσερις (4) συνυποβάλλοντες. Στο εταιρικό σχήμα οφείλουν να συμμετέχουν εταίροι τουλάχιστον από 5 ευρωπαϊκά Κ-Μ.
6. Προθεσμία υποβολής προτάσεων- Περαιτέρω πληροφορίες
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 13η Ιουνίου 2016. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν και να επικυρώσουν την αίτηση τους και ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με την εφαρμογή SWIM:
http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf
στη συνέχεια η αίτηση αποστέλλεται εις διπλούν συνοδευόμενη από τα παραρτήματα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα στην διεύθυνση:
European Commission
Call for proposals VP/2016/007 - DG EMPL.E.1
PLB 3-05/P097
B-1000 Bruxelles - BELGIUM
To πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, το έντυπο της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γ.Δ. Απασχόλησης:
http://ec.eurooa.eu/social/main.isp?catld=629&lanald=en&callld=482&furtherCalls=ves

Share