Menu

A+ A A-

Μέχρι τις 25 Νοεμβρίου η πρόσκληση για το ‘∆ημιουργική Ευρώπη, 2014-2020”

Μέχρι τις 25 Νοεμβρίου έχουν δικαίωμα δήμοι και άλλοι φορείς να καταθέσουν προτάσεις χρηματοδότησης για την δικτύωσή τους στο πρόγραμμα ‘∆ημιουργική Ευρώπη, 2014-2020’

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει:
Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών δημιουργικών οργανώσεων εντός της Ε.Ε και πέραν αυτής.
∆ίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να ενεργοποιηθούν σε διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της ΕΕ.
Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.
∆ημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.
Ανάπτυξη έργων μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, δημιουργικών ντοκιμαντέρ και βιντεοπαιχνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και για άλλες πλατφόρμες.
∆ιανομή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός Ευρώπης.
Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες.
Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και για αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές
κινηματογραφικές ταινίες μέσα από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων.
Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

1. Γενικά
Το Πρόγραμμα ∆ημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ∆ημιουργική Ευρώπη διαθέτει προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ για διάστημα επτά ετών με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα ∆ημιουργική Ευρώπη θα συνεχίσει να απευθύνεται στην οπτικοακουστική βιομηχανία μέσα από το υπο- πρόγραμμα MEDIA και για τον πολιτιστικό τομέα, μέσω του υποπρογράμματος πολιτισμού. Επιπρόσθετα το Πρόγραμμα ∆ημιουργική Ευρώπη περιλαμβάνει ένα κοινό διατομεακό σκέλος (Cross-sectorial strand) που συμπεριλαμβάνει ένα νέο οικονομικό ταμείο εγγυήσεων για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες που θα ξεκινήσουν μετά το 2014. Η κατανομή του προϋπολογισμού που έχει συμφωνηθεί είναι τουλάχιστον 56% για το υποπρόγραμμα MEDIA, τουλάχιστον 31% για το υπο- πρόγραμμα πολιτισμός και 13% μέγιστο για το δια-τομεακό σκέλος (Cross- sectorial strand ). Το πρόγραμμα:
∆ιασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης.
Συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.
Βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και στην παγκοσμιοποίηση.
∆ημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια.
Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία των προγραμμάτων MEDIA, MEDIA
Mundus και Culture.

Το Πρόγραμμα ∆ημιουργική Ευρώπη βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της «ψηφιακής εποχής», και την παγκοσμιοποίηση. Οι εν λόγω τομείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για αειφόρο ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Επιπλέον ∆ημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια. Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία των προγραμμάτων MEDIA, MEDIA Mundus και Culture.

2. Προτεραιότητες του υποπρογράμματος Πολιτισμός
Κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «∆ημιουργική Ευρώπη», οι προτεραιότητες μπορούν να διατυπωθούν ως εξής:
• Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών που θα τους επιτρέπει τη διεθνή συνεργασία καθώς και τη διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας και των δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός της Ένωσης, και, όταν αυτό είναι δυνατόν, με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές. - Υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος της ανάπτυξης ακροατηρίου είναι να καταστεί ευκολότερο για τους ευρωπαίους καλλιτέχνες/επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και τα έργα τους να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα σε όλη την Ευρώπη και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση ανεπαρκώς εκπροσωπούμενων ομάδων σε πολιτιστικά έργα. Στόχος της είναι επίσης να βοηθήσει τους πολιτιστικούς φορείς να προσαρμοστούν στην ανάγκη εξεύρεσης νέων και καινοτόμων τρόπων αλληλεπίδρασης με το ακροατήριο, ώστε να διατηρούν το ήδη υπάρχον, να δημιουργούν νέο ακροατήριο ή να το διαφοροποιούν, προσεγγίζοντας μεταξύ άλλων, άτομα που δεν μετέχουν επί του παρόντος σε κάποιο συγκεκριμένο ακροατήριο, καθώς και να βελτιώσει την εμπειρία που θα αποκομίζει τόσο το υπάρχον όσο και το μελλοντικό ακροατήριο και να εμβαθύνει τη σχέση τους με αυτό.
• Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, των καινοτόμων προσεγγίσεων της δημιουργίας, αλλά και νέων τρόπων που θα διασφαλίζουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς. Ανάπτυξη και δοκιμή νέων και καινοτόμων μοντέλων δημιουργίας εσόδων, διαχείρισης και εμπορικής προώθησης των πολιτιστικών τομέων, ιδίως σε σχέση με τη στροφή στην ψηφιακή εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να αποκτούν νέες δεξιότητες, δραστηριοτήτων με εκπαιδευτική διάσταση και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αλληλοκατανόησης μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό ή άλλο υπόβαθρο, αλλά και στην αξιοποίηση του πολιτισμού με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.
• Συμβολή στην ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ μέσω δραστηριοτήτων παρουσίασης και συνδημιουργίας πολιτισμικής και οπτικοακουστικής φύσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης σε πολιτισμικό επίπεδο και ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου καθώς και του σεβασμού προς άλλους πολιτισμούς. Η έμφαση θα δοθεί στη διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πολύτιμων γνώσεων και εμπειριών, καθώς και στην ανάληψη πρακτικών και συγκεκριμένων δράσεων στις οποίες συμμετέχουν οι πρόσφυγες ως ακροατήριο-στόχος και/ή ως ενεργοί μετέχοντες. Γενικότερα, η έμφαση αυτή θα επιτρέψει την περαιτέρω οικοδόμηση της σημασίας των δημοκρατικών και πολιτικών αξιών καθώς και του οφέλους που αποκομίζουν οι πολίτες μέσω ενός δυναμικού και ενημερωμένου πολιτικού διαλόγου ως πτυχής της πολιτιστικής δραστηριότητας.

3. Περιγραφή αντικειμένου πρόσκλησης
Το μέτρο αυτό προσφέρει δυνατότητες επιχορήγησης για ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Πρόκειται για διαρθρωμένες ομάδες οργανώσεων που εκπροσωπούν τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, στόχος των οποίων είναι να ενισχύσουν την ικανότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η προσαρμογή στις αλλαγές, με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων, και μέσω της προώθησης της καινοτομίας. Η στήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων προορίζεται να έχει διαρθρωτικές συνέπειες στους φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και, ως εκ τούτου, ένας περιορισμένος αριθμός δικτύων με ευρεία κάλυψη θα στηριχθεί σε ένα ισομερές φάσμα τομέων. Θα ήταν ευπρόσδεκτες μεγαλύτερες συνέργιες μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων ώστε να ενισχυθεί η οργανωτική και δημοσιονομική διάρθρωση και να αποφευχθεί η άσκοπη επικάλυψη προσπαθειών, εφόσον είναι εφικτό.
Οι προτεραιότητες του προγράμματος που αφορούν την ενίσχυση της ικανότητας του τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο και πάνω στις οποίες ζητείται από τους υποψηφίους ρητώς να βασίσουν την αίτησή τους, είναι οι ακόλουθες:
- υποστήριξη ενεργειών οι οποίες παρέχουν στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς δεξιότητες, ικανότητες και τεχνογνωσία που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ενθαρρύνοντας κυρίως την προσαρμογή στις ψηφιακές τεχνολογίες, τη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη του κοινού και τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών προτύπων·
- υποστήριξη ενεργειών οι οποίες επιτρέπουν σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή, κατά το δυνατόν με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές·
- υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και διεθνών δικτύων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικού χαρακτήρα.

4. Επιλέξιμοι φορείς
Επιλέξιμα είναι τα ευρωπαϊκά δίκτυα που αποτελούνται από τουλάχιστον 15 οργανώσεις-μέλη (όχι φυσικά πρόσωπα) που έχουν νόμιμα εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον 5 οργανώσεις-μέλη πρέπει να έχουν την έδρα τους σε 5 διαφορετικές χώρες αναφερόμενες στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 των επιλέξιμων χωρών. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διαθέτουν νομική προσωπικότητα επί 2 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων και τα οποία είναι σε θέση να αποδείξουν την υπόστασή τους ως νομικών προσώπων. Στην περίπτωση νεοσύστατων δικτύων ως αποτέλεσμα κοινοπραξίας ή συγχώνευσης υφιστάμενων δικτύων, το κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί για κάθε μεμονωμένο δίκτυο που έχει αναμειχθεί σε νεοσυσταθέντα φορέα.

5. Κριτήρια απονομής
Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Συνάφεια(30)
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες του δικτύου θα συμβάλουν στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και της ικανότητας του τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο, στην προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και στην κινητικότητα καλλιτεχνών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε πολιτιστικά και δημιουργικά έργα.
2. Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων(25)
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο το έργο θα εφαρμοστεί στην πράξη (ποιότητα των δραστηριοτήτων και παραδοτέων, πείρα του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τα έργα και τις ρυθμίσεις εργασίας).

3. Επικοινωνία και διάδοση(15)
Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την επικοινωνιακή προσέγγιση του δικτύου όσον αφορά τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στο πλαίσιο του τομέα και σε διασυνοριακό επίπεδο. Στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του έργου, δημοσιοποιώντας τα όσο το δυνατόν ευρύτερα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η ακτίνα επιρροής τους να ξεπερνά όσους σχετίζονται άμεσα με το έργο και ο αντίκτυπός τους να υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής του έργου.

4. Ποιότητα του ευρωπαϊκού δικτύου (30)
Αυτό το κριτήριο θα αξιολογεί το πόσο ευρεία είναι η κάλυψη του δικτύου και τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί να υποστηριχθούν και τα αποτελέσματα να διαδοθούν πέρα από τα μέλη του δικτύου.

6. Προϋπολογισμός δράσεων
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται περίπου στα 6,200,000 ευρώ και η ενωσιακή συνδρομή δεν ξεπερνά το 80% των επιλέξιμων δαπανών των έργων.

7. Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 25η Νοεμβρίου
2016.

8. Περισσότερες Πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european- networks-eacea-392016_en
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες από το καθ’ ύλην αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής του υποπρογράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ∆/νση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλ. επικοινωνίας: 2103230894, 2103230323. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ειρ. Κομνηνού, Κ. Σπανός και Α.Μ. Φλώρου.

9. Σύμφωνη γνώμη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005
Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και του άρθρου 203 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).

Share