Menu

A+ A A-

Χρηματοδοτήσεις για συστήματα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών

Την πρόσκληση με θέμα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ∆ικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πιλοτικό Έργο «Ηλεκτρονική Ψηφοφορία: Η βέλτιστη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για περισσότερο ενεργές και δημοκρατικές διαδικασίες ψηφοφορίας» κοινοποίησε το Υπ. Εσωτερικών.

1. Γενικά
Το πρόγραμμα ∆ικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και ∆ιαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”. To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:
• Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
• ∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
• ∆ράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
• Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία και πολιτικές.

2. Προτεραιότητες και επιλέξιμες δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης
Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότησης δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης αποβλέπουν στη διερεύνηση του ρόλου των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών για την υποκίνηση της δημοκρατικής συμμετοχής καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα ψηφιακά εργαλεία μπορεί να συνεισφέρουν σε πιο ισχυρή και μακροπρόθεσμη δημοκρατική εμπλοκή των πολιτών στα κοινά. Επίσης επιδιώκεται η ομάδα-στόχος ενός εύρος προτάσεων να είναι, όχι αποκλειστικά, η νεολαία και οι ευρωπαίοι πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ. Η δημοκρατική συμμετοχή εννοείται με όρους αυξανόμενης συμμετοχής στις διαδικασίες ψηφοφορίας, ενώ οι δράσεις που την υποστηρίζουν αφορούν τις προσβάσιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες εγγραφής των ψηφοφόρων, συμμετοχικές πολιτικές διαδικασίες (π.χ. συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων και σε συζητήσεις), καθώς και την προσβάσιμη και διάφανη ενημέρωση των ψηφοφόρων. Τα αποτελέσματα αυτών των έργων θα συνεισφέρει σε ένα πρακτικό οδηγό για την τηλεφωνική ψηφοφορία προκειμένου να κινητοποιηθούν μεγαλύτερες ομάδες ψηφοφόρων και να ενισχυθεί η δημοκρατική συμμετοχή σε ενωσιακό επίπεδο. Όλα τα έργα θα πρέπει να σχεδιαστούν, όχι αποκλειστικά, με ορίζοντα τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019. Παρότι τα εθνικά έργα είναι επιλέξιμα, οι επιτυχημένες προτάσεις θα πρέπει να παράγουν αποτελέσματα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Βασική προτεραιότητα των έργων είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές ή οι διαδικτυακές υπηρεσίες για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής και τη βιώσιμη και διαρκή εμπλοκή των πολιτών στα κοινά. Ιδιαίτερα, τα έργα που στοχεύουν στους ευρωπαίους πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ θα πρέπει να αποδεικνύουν γνώση των ενωσιακών πρωτοβουλιών και πολιτικών καθώς και το κεκτημένο για την ιδιότητα του πολίτη. Έργα που στοχεύουν στη νεολαία θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, στο πλαίσιο των στόχων της τρέχουσας μελέτης για τον αντίκτυπο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη δημοκρατική συμμετοχή των νέων.
3. Επιλεξιμότητα φορέων
Ομάδα στόχος του πιλοτικού έργου είναι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, ιδίως οι δημόσιες αρχές (πόλεις, περιφέρειες, δήμοι), ΜΚΟ, οργανώσεις νεολαίας, σχολεία, κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα καλύπτει εθνικές (τοπικές ή περιφερειακές) και διακρατικές (με τη σύμπραξη τουλάχιστον δύο εταίρων) δράσεις

4. Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 700.000
ευρώ. Το αιτούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 350.000 και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 75.000 ευρώ. Σκοπός της πρόσκλησης είναι η συγχρηματοδότηση τουλάχιστον 2 διακρατικών έργων. Η διάρκεια των έργων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 18 μήνες.
5. Προθεσμία υποβολής
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
PRIAMOS το αργότερο ως τις 24 Ιανουαρίου 2017.
6. Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι διαθέσιμα από τον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni ties/rec/topics/rec-rppi-evot-ag-2016.html
Ερωτήσεις σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση μπορούν να αποσταλούν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

7. Σύμφωνη γνώμη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005
Tέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).


ΣΧΕΤ: Τα υπ’αριθ.31929/17-10-2016, 4380/12-2-2016, 4377/12-2-2016, 4054/10-2-2016, 3594/8-2-2016, 1716/21-1-2016, 16756/15-5-2015, 13785/24-4-2015, 2896/22-1-2015, 37308/30-9-2014 έγγραφά μας

Share