Menu

A+ A A-

Πρόσκληση προτάσεων για το COSME

Την πρόσκληση του COSME δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς αυτό απευθύνεται και στους δήμους.
Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network.

Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:

• Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.

• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

• Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.

• Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

• Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.


Το πρόγραμμα COSME θα υποστηρίζει, θα συμπληρώνει και θα συντονίζει δράσεις των κρατών μελών. Το πρόγραμμα θα αγγίξει ιδιαίτερα προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία, λόγω των οικονομιών κλίμακας ή ως αποτέλεσμα της επίδειξης τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:

• Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία αγορά.

• Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη.
Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα εξής:

• Την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στοχεύουν εταιρείες σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους:
τη δημιουργία, επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη, θα παρέχει επιχειρηματικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη φάση ανάπτυξης τους.

• Το Enterprise Europe Network: Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα «one-stop shop» για τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτήν.

• Την Επιχειρηματικότητα. Η υποστήριξη θα δίνεται, για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

• Τη βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής ανάπτυξης τους. Αναλυτική εργασία θα πρέπει να αναληφθεί για τη διευκόλυνση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής των εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής.

• Τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα COSME θα παράσχει στις ΜΜΕ υποστήριξη για διευκόλυνση της επέκτασης επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ και στις αγορές εκτός της ΕΕ. Διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες θα ενισχυθούν, ιδίως, για μείωση των διαφορών στο κανονιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ της ΕΕ και των κυριότερων εμπορικών εταίρων της.

 1.  Στόχος της πρόσκλησης
Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως τοπικά σημεία επαφής για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες.
  Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν Ενδιάμεσοι Οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της κινητικότητας νέων επιχειρηματιών. Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.

3. Επιλέξιμες δράσεις
Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί αναμένεται τουλάχιστον να υλοποιήσουν τις κάτωθι δράσεις:

> Προώθηση του προγράμματος ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες.

> Εγγραφή επιχειρηματιών.

> Αξιολόγηση των αιτήσεων των νέων επιχειρηματιών και των επιχειρηματιών υποδοχής.

> Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών υποδοχής.

> Διαχείριση των συμφωνιών επιδότησης, των δεσμεύσεων και της οικονομικής συνδρομής.

> Προετοιμασία ανταλλαγών.

> Ενεργός δικτύωση...

> Δράσεις διαχείρισης, ελέγχου ποιότητας και αξιολόγησης.

> Αναφορές.
4. Επιλέξιμοι φορείς
Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) από τουλάχιστον 4 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.
5. Παραδοτέα
Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι παραδοτέα:

> Εμπλοκή τουλάχιστον 100 επιχειρηματιών (είτε νέων επιχειρηματιών είτε επιχειρηματιών υποδοχής).

> Συνδρομή και υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών που επισκέπτονται επιχειρηματίες υποδοχής.

> Συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις στις Βρυξέλλες ή σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
6. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 4.12 εκατ. ευρώ και το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 500.000 ευρώ. Η κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι θα επιδοτηθούν 8 έως 10 προτάσεις.
7. Προθεσμία και τρόπος υποβολής προτάσεων
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 17 Ιουλίου 2014, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στον κάτωθι σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm.
8. Περισσότερες Πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το έντυπο της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
καθώς και στο Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Enterprise Europe Network, υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου, τηλ.: 210 7273965, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).
Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραμμα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).

Share

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Το νέο ΕΣΠΑ και οι Δήμοι
 2. Διεθνές φόρουμ Live in a living City
 3. Πρόσκληση για την κοινωνική καινοτομία EaSI
 4. Πρόσκληση για έξυπνες Πόλεις
 5. 1,1 εκ στην Αθήνα από το ΕΠΑΝΑΔ για την καταπολέμηση της φτώχειας
 6. Συμμετοχή των παιδιών στα κοινά
 7. Ο ΟΗΕ καλεί τους δήμους της ΕΕ στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
 8. 6 εκατομμύρια για την μεταρρύθμιση των δήμων
 9. 395,000.00 ευρώ στο δήμο Αλίμου για πεζοδρόμια
 10. Ηλεκτρονική διαχείριση των δημοτικών χώρων στάθμευσης
 11. Eφαρμογή smartphone sto Santander της Ισπανίας
 12. Κοινοτικές Pub λαϊκής βάσης στην Αγγλία
 13. Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση στους Δήμους
 14. Ενεργειακά αυτόνομο κολυμβητήριο στο Βύρωνα
 15. 45 εκατομμύρια για επεξεργασία αποβλήτων
 16. Παραδείγματα Κοινωνικής Οικονομίας στις Άχαρνές
 17. Πρόσκληση για την Ψηφιακή Σύγκλιση
 18. Κατατέθηκε η τροπολογία για τα ΚΗΦΗ
 19. 27 εκ για την ψηφιακή αναβάθμιση των δήμων
 20. Δήμοι δύο ταχυτήτων