Menu

A+ A A-

Προγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής

paidikosstathmos

 

 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., ενεργώντας ως δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, με πρόσκλησή της που εξεδόθη στις 17.05.2010, καλεί τους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), που είναι ή ανήκουν, σε Επιχειρήσεις του άρθρου 277 του Π.Δ 410/1995 ή και σε Δημοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006 ή σε Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρίες των ΟΤΑ, που νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί και έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών, σε γυναίκες ωφελούμενων θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων, να υποβάλουν στην ΕΕΤΑΑ, μέχρι και τις 04.06.2010, «Αιτήσεις συμμετοχής-Δηλώσεις-Προσφορές».

Στις παραπάνω αναφερόμενες δομές που θα κριθούν δικαιούχοι, τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του επιλέξιμου ΦΠΑ, που θα καταβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ, ανά θέση που θα καλυφθεί και ανά κατηγορία για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (κατηγορία θέσης), είναι:

Α. Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί: κατηγορία Α βρέφη 2 μηνών έως 2,5 ετών: 4.750 ευρώ. κατηγορία B νήπια 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 3.800 ευρώ. Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας: κατηγορία Γ βρέφη 8 μηνών έως 2,5 ετών: 7.000 ευρώ. κατηγορία Δ νήπια 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 7.000 ευρώ. κατηγορία Ε νήπια με αναπηρία 2,5 ετών μέχρι 6,5 ετών: 7.000 ευρώ.

  Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ): κατηγορία ΣΤ παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα: 2.800 ευρώ. Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ): κατηγορία Ζ παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία: 7.000 ευρώ.

  Η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», στοχεύει «στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της ενίσχυσής τους με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων

. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των γυναικών να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους». Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε γυναίκες ωφελούμενες, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων σε αντίστοιχες δομές (παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ), που λειτουργούν υπό την αιγίδα των Δήμων. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται από την δικαιούχο δομή προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» του τέκνου της, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εξειδικεύονται με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Περίοδος υποβολής

από 24/5/2011 έως 9/6/2011 (Ώρα 13:00)
Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται. Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη.
Η «Αίτηση» υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων Φορέων, ως ακολούθως:

1. Γραφεία E.E.T.A.A. Αθηνών  (Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 Αθήνα):  Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερέας Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Νομών Ημαθίας και Θεσσαλονίκης)
2. Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας  (Δωδεκανήσου 23, Τ.Κ. 546 26 Θεσσαλονίκη): Νομός Θεσσαλονίκης & Νομός Ημαθίας
3. Γραφείο Θεσσαλίας  (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, Τ.Κ. 412 21 Λάρισα):  Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων
Διαβάστε Περισσότερα:

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1677

Share