Menu
A+ A A-

Χωρίς game over

Ο απολογισμός της δημοτικής αρχής του Χολαργού όπως και πολλών άλλων δήμων αυτήν την εποχή έδειξε για μια φορά ακόμη το φτωχό ανθρώπινο δυναμικό και τις χαμηλές προσδοκίες που έχουν και οι πολίτες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της κρίσης που ζούμε. Το κράτος και η χώρα προσπαθούν να βασιστούν για την επιχείρηση της ανάπτυξης σε ένα μηχανισμό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια αποστολή. Η ιδέες της τοπικής ανάπτυξης, της τοπικής δημοκρατίας και της τοπικής οικονομίας ως μέρος των εθνικών πολιτικών παρουσιάζει τεράστια ελλείμματα. Και εδώ οι τοπικές κοινωνίες δεν αντιλαμβάνονται τον ρόλο και δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς θεσμούς για ένα τοπικό ξεκίνημα εθνικής εμβέλειας. Η ιδέα του επιτελικού κράτους μπορεί να είναι μια ωραία ιδέα αλλά δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί νομικά αν δεν κατοχυρωθεί κοινωνικά. Για να έχεις ένα επιτελικό κράτος θα πρέπει να έχεις και μια αυτοδιοίκηση που να μπορεί να το αναπληρώσει στις δράσεις και τις λειτουργίες του. Και τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει.

Οι τοπικές κοινωνίες δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να επιλέξουν αιρετούς και αντιπροσώπους που θα καθορίσουν την ποιότητα της ζωής τους και θα σχεδιάσουν καινοτόμες μορφές συμβίωσης. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι αιρετοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν υποστηρικτικούς μηχανισμούς που να συμπληρώνουν συλλογικά τις ατομικές και οικογενειακές αδυναμίες. Αντιλαμβάνονται τον ρόλο των αιρετών ως υπηρέτη που θα τους διευκολύνει στο προσωπικό τους πρόβλημα περιορισμένη ευθύνης αν χρειαστεί. Στο δημοτικό συμβούλιο απέδειξα ότι ο δήμος μας δεν ασχολείται παρά μόνο με το 10% των αρμοδιοτήτων του και αυτό πλημμελώς.  Και αυτό δεν πηγάζει τόσο από το γεγονός ότι η δημοτική μας αρχή τις ξέχασε όσο από το γεγονός ότι κανείς δεν απαιτεί από την δημοτική αρχή να τις ασκήσεις.

Το άρθρο 75 του νόμου περί δήμων αναφέρει οκτώ τομείς αρμοδιοτήτων όπου κατανέμει 81 αρμοδιότητες. Οι επτά τομείς είναι: 1) Ανάπτυξης, 2) Περιβάλλοντος, 3) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, 4) Απασχόλησης  5) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 6) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, 7) Πολιτικής Προστασίας, 8) Κρατικού χαρακτήρα.

Εκείς μέσα ορίζει αρμοδιότητες όπως: Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης. Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.

Μια σειρά αρμοδιοτήτων που αγνοούνται πλήρως από το δήμο μας και αποτελούν βασικά εργαλεία κοινωνικής συνοχής και συμβίωσης. Ουσιαστικά μέρη και βασικά στοιχεία της ζωής των πολιτών που θα έδινε μια άλλη έννοια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ομως ο δημότης τον θέλει το δήμαρχο για να του μαζεύει τα σκουπίδια και να του κλείνει τις λακκούβες. Δεν απαιτεί από αυτόν ούτε να εκπονήσει σχέδια για την διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, ούτε μελέτες και εφαρμογές προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Και πολύ περισσότερο δεν απαιτεί από αυτόν ούτε αξιόπιστα και εφαρμόσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα ούτε Σχέδια Δράσης. Αυτά τα απαιτεί το επιτελικό κράτος που στο κάτω – κάτω ούτε ψηφίζει, ούτε επιλέγει το δήμαρχο.

Εχουμε λοιπόν ένα σχέδιο Καλλικράτης όπου απαιτεί κάποιες επιδεξιότητες και ικανότητες από τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης ενώ αφήνει την αξιολόγηση των προσώπων στις τοπικές κοινωνίες που έχουν άλλα κριτήρια και άλλες προσδοκίες. Και αυτό είναι βασικό στοιχείο της κρίσης και του προβλήματος. Με λίγα λόγια ο πρόεδρος αγοράζει έναν πανάκριβο ποδοσφαιριστή ενώ ο προπονητής τον βάζει να παίξει βόλεϊ. Ο παίκτης αυτός δεν θα αποδώσει ποτέ αφού για άλλο πράγμα τον επιλέξανε και για άλλο τον χρησιμοποιήσανε. Αλλο ρόλο καλούνται νομικά και θεσμικά να παίξουν οι αιρετοί και άλλο πράγμα απαιτεί από αυτούς η κοινωνία. Αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αυτοδιοίκηση και όχι μόνο δεν το λύνει αλλά ούτε το θίγει καν ο Καλλικράτης. Το σχέδιο Καλλικράτης μοιάζει με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Αφού είδαμε ότι ο παίκτης απέτυχε να περάσει την πρώτη πίστα, τώρα τον βάζουμε στη δεύτερη δυσκολότερη με την προσδοκία να τα καταφέρει καλύτερα. Ο παίκτης όμως δεν ενδιαφέρεται να τα καταφέρει. Στην οθόνη μπροστά θέλει να κάθεται και να πατάει τα κουμπιά.

Share