Menu
sima
A+ A A-

Οδηγία δημοσιότητας δημοσίων συμβάσεων

 

Κατευθυντήρια οδηγία αναφορικά με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημόσιας σύμβασης εξέδωσε το τμήμα μελετών της διεύθυνσης νομικών υποθέσεων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Το σημαντικότερο σημείο της είναι ότι όταν δεν γίνεται σωστά η ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, (αρ. 2 παρ. 2 περ. δ' ν. 4013/2011), τότε προκύπτει θέμα πληρωμής.

Η οδηγία αναφέρει ότι “η μη προσήκουσα τήρηση των προβλεπομένων διατυπώσεων δημοσιότητας, εφόσον κριθεί ως ουσιώδης πλημμέλεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα της τελευταίας”.
Επίσης σημειώνεται ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιλήψεις που δημοσιεύονται κατά τα αναλυτικότερα κατωτέρω, περιλαμβάνονται στο σύνολο των τευχών διακήρυξης κάθε διαγωνισμού (π.χ. μελέτη, συγγραφή υποχρεώσεων, παραρτήματα αυτών. Βλ. σχετικά Κατευθυντήρια Οδηγία 2 ΕΑΑΔΗΣΥ).

Οι κανόνες δημοσιότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, (άρθρα 29-38 π.δ. 60/2007 και 32-41 πδ 59/2007) προβλέπουν τρία στάδια γνωστοποίησης των διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων: I) Στο πρώτο στάδιο (προαιρετικό) η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί με προκαταρκτική προκήρυξη τα κύρια χαρακτηριστικά σύμβασης ή συμβάσεων που προτίθεται να συνάψει κατά τους 12 επόμενους μήνες.
ii)Στο δεύτερο στάδιο, η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί την πρόθεσή της να συνάψει δημόσια σύμβαση μέσω προκήρυξης διαγωνισμού
iii)Στο τρίτο στάδιο, η αναθέτουσα αρχή που έχει συνάψει μια δημόσια σύμβαση ή συμφωνία πλαίσιο, αποστέλλει προκήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης.
1. Έλεγχος συνδρομής των όρων υποχρεωτικής δημοσίευσης
Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών ώστε ο υπολογισμός του εκτιμώμενου συνολικού ποσού της προς ανάθεση σύμβασης να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ/τος 59/2007 και του άρθρου 8 του π.δ/τος 60/2007 (βλ. αναλυτικότερα Κατευθυντήριες Οδηγίες 1 και 2 ΕΑΑΔΗΣΥ που βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies ).
-Προκειμένου να κριθεί εάν μία σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των π.δ/των 59/2007 ή 60/2007, λαμβάνεται υπ' όψιν η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανάθεση της σύμβασης αυτής, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να προβεί στη σύναψη χωριστών συμβάσεων αντί μίας με όμοιο ή ομοειδές αντικείμενο.
Η οδηγία περιλαμβάνει και πίνακα ελαχίστων προθεσμιών
Οι τροποποιήσεις ουσιωδών όρων της διακήρυξης, όπως για παράδειγμα στις τεχνικές απαιτήσεις, στην ποσότητα, στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της σύμβασης, στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης, και στους συμβατικούς όρους, υπόκεινται στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται γα την αρχική διακήρυξη (εκ νέου δημοσίευση προκήρυξης με τήρηση των ως άνω ελάχιστων προθεσμιών). Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι ο ουσιώδης ή μη χαρακτήρας μίας τροποποίησης όρου διακήρυξης κρίνεται από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, με βάση το πραγματικό της κάθε υπόθεσης.
Η εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, παράλειψη αποστολής προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε,, συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία πλήττει τις αρχές του ανταγωνισμού,.
Ειδικότερα, οι πληροφορίες που περιέχονται στις προκηρύξεις πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία
Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας των διακηρύξεων σε εθνικό επίπεδο είναι διάσπαρτες σε πλείστες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ενδεικτικά αναφέρονται οι ν. 3469/2006 (Εφημερίδα της Κυβέρνησης), ν.3861/2010 (Διαύγεια), ν.4013/2011 (ΚΗΜΔΗΣ), ν. 3669/2008 (δημόσια έργα), πδ 188/2007 (δημόσιες προμήθειες), ν. 3316/2005 (δημόσιες μελέτες), ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) κλπ, καθώς προβλέπεται διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων, ανάλογα με το είδος της αναθέτουσας αρχής (κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά καθεστώτα) και το είδος των συμβάσεων (δημόσια έργα, προμήθειες, υπηρεσίες) 11.
Τέλος σε επιμέρους διατάξεις προβλέπεται η αποστολή της προκήρυξης σε επιμελητήρια, συνδέσμους, πρεσβείες και η ανάρτησή της σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Συναφώς επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π1/2380 (Β'3400/2012), το πλήρες κείμενο των διακηρύξεων καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ειδικότερα στο υποσύστημα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Αιτημάτων. Η μη προηγηθείσα καταχώρηση στο ανωτέρω υποσύστημα του πλήρους κειμένου των διακηρύξεων, έχει ως συνέπεια τη μη εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.
Η κατευθυντήρια οδηγία, όπως και όσες ακολουθήσουν, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr
Δείτε εδώ ολόκληρη την οδηγία

Share