Menu

sima
A+ A A-

Προκηρύχθηκαν τα «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»


 
Η προκήρυξη της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, στους Άξονες
4 Κωδ. Πρόσκλησης 2595 έχει ως ακολούθως:
 
Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»
περιφέρειες της χώρας ως εξής:
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 4.064.000,00 ευρώ
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 2.794.000,00 ευρώ
Αττική 2.540.000,00 ευρώ
Στερεά Ελλάδα 635.000,00 ευρώ
Νότιο Αιγαίο 1.270.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 11.303.000,00 ευρώ

Άρθρο 4 - ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΦ) με βάση την υπ' αριθμ. 13345/25-07-2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2813/10-08-2017) του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθ. 16297/17-11-2017 (ΦΕΚ 4568/Β/27-12-2017) όμοια Απόφαση.
Η υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων θα γίνει από την ανωτέρω Υπηρεσία.
Άρθρο 5 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης είναι οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως ισχύει.
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα Πρόσκληση οι Δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
1. Να είναι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο., δηλαδή να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού μετάπτωσης του άρθρου 35 του Ν.4430/2016
20 Κωδ. Πρόσκλησης 2595 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως ισχύει, από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. μέχρι και 31/12/2017.

2. Να διαθέτουν βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να διαθέτουν βεβαίωση καταχώρησης διοικούσας επιτροπής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., όπου απαιτείται, μέχρι και 31/12/2017.

3. Να διαθέτουν τουλάχιστον τον ΚΑΔ 70.2 «Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης», πλην των 70.22.12.04 έως και 70.22.12.09, 70.22.12.11 και 70.22.30.01 έως και 70.22.30.03.

4. Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν έδρα ή εγκατάσταση ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα για την οποία υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης.

5. Να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000?) σε μία (1) εκ των τριών (3) τελευταίων δωδεκάμηνων διαχειριστικών χρήσεων.
 
Για φορείς που δεν έχουν συμπληρώσει ετήσια διαχειριστική χρήση δώδεκα (12) μηνών μέχρι τη δημοσίευση της πρόσκλησης, να διαθέτουν σύνολο εσόδων τουλάχιστον ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00?), όπως αυτά αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών
6. Ένα τουλάχιστον εκ των απαιτούμενων στελεχών (Στέλεχος Τύπου 1 ή 2, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας) να είναι και μέλος του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης

7. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β' ή Γ' κατηγορίας).

9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

10. Να υποβάλουν μόνο μία πρόταση ανά ΑΦΜ

11. Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου

12. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει τη νομική μορφή του Συνεταιρισμού εργαζομένων να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4430/2016 αναφορικά με το μέγιστο αριθμό εργαζομένων μη μελών.
 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσοτέρων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της αίτησης και συνεπώς λόγο απόρριψης.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στη δράση, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00?) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00?) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών. Επομένως προκειμένου να ενταχθεί μία πρόταση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει εγκριθεί προς την ενιαία επιχείρηση μέσα 21 Κωδ. Πρόσκλησης 2595
 
σε μία τριετία [τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη] πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της Δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του Καν.1407/2013 καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (de minimis) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις με «αριθμ. πρωτ.: 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.
Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η Δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 2 του Καν.1407/2013.
Επισημαίνεται ότι όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται στην ανωτέρω με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού.
Δεν εντάσσονται στη δράση:
Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
II. Οι επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, πράξεις επιβολής προστίμου για τους λόγους του άρ. 40παρ. 1 Ν. 4488/2017 οι οποίες να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, και ειδικότερα:
α) Τρεις πράξεις επιβολή προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. oΙΙΙ.
ΙΙΙ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:
α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 8/8/2018 και ώρα 12.00 μμ. Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 14/9/2018 και ώρα 13.00 μμ.

Share