Menu
A+ A A-

Στην ανακύκλωση συσκευών η μεγάλη μάχη

Στην ανακύκλωση συσκευών πρέπει και μπορούν να δώσουν την μεγάλη μάχη του οι δήμοι καθώς από τη μία είναι ένα πεδίο άγνωστο στον πολύ κόσμο, από την άλλη είναι καθαρό, βαρύ και ογκώδες και μετράει πολύ στον δείκτη ανακύκλωσης που εντάσσεται στους στόχους κάθε δήμου από τη Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ετσι κάθε δήμος μπορεί με μια πολύ μικρή ενίσχυση της καμπάνιας του και οργάνωση να ανεβάσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τον δείκτη της ανακύκλωσης.

Στον πολύ τον κόσμο είναι άγνωστο το τι μπορεί να διοχετεύσει στους ειδικούς κάδου ανακύκλωσης συσκευών που είναι ο Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός.
Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός θεωρείται ο εξοπλι¬σμός, που έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1 000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1 500 V συνεχούς ρεύματος. Δηλαδή οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων.  

Δείτε εδώ τι μπορεί να ανακυκλωθεί
και εδώ πως γίνεται η ανακύκλωση και ποιος είναι ο διαχωρισμός μεταξύ μικρών και μεγάλων συσκευών.

Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι εγκεκριμένος φορέας από τον ΕΟΑΝ, για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Εγκρίθηκε ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ τον Ιούνιο του 2004 και έλαβε ανανέωση της έγκρισης με απόφαση του ΕΟΑΝ. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ, δηλαδή η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.
Επιδίωξη της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ είναι η ενδυνάμωση της συλλογικής συνείδησης των φορέων που πλαισιώνουν την προσπάθειά ανακύκλωσης, όπως Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταστήματα λιανικής, σχολεία, επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί κλπ., καθώς και η κινητοποίηση των πολιτών. Το όραμα των ανθρώπων της εταιρείας είναι  ανακύκλωση των ΑΗΗΕ να ενταχθεί στην καθημερινότητα όλων μας, ώστε να δούμε το περιβάλλον να αναβαθμίζεται και τη ζωή μας να γίνεται καλύτερη.
Η αποστολή της εταιρείας στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, καθώς και στην αρχή της ευθύνης του παραγωγού για επανόρθωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας προέρχονται από τις εισφορές των συμβεβλημένων επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Με τη συμμετοχή τους στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, οι επιχειρήσεις αυτές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ βάσει της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία μη επιδίωξης κερδών. Το κέρδος χρήσης δε διανέμεται, αλλά μετασχηματίζεται σε αποθεματικό, το οποίο χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη πιθανών ζημιών επόμενων χρήσεων (Ν. 3220/2004, άρθρο 5), ώστε το σύστημα να είναι σε θέση να συνεχίσει να ανακυκλώνει ΑΗΗΕ.
Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με ανθρώπους ικανούς και εξειδικευμένους σε ένα αντικείμενο έως πρότινος άγνωστο στην ελληνική πραγματικότητα. Η εταιρεία απασχολεί 32 εργαζομένους, οι οποίοι κατανέμονται στις εξής διευθύνσεις: Eμπορική, Logistics, Τεχνική/Περιβάλλοντος, Οικονομική και Marketing/Επικοινωνίας. Στον κλάδο της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ απασχολούνται συνολικά περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων σε συνεργαζόμενους μεταφορείς εμπόρους scrap, και μονάδες επεξεργασίας.
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ είναι μέλος του WEEE Forum (Waste Εlectrical and Εlectronic Εquipment), ενός μη-κερδοσκοπικού οργανισμού με μέλη πάνω από 32 συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ευρώπη. Ο στόχος του WEEE Forum είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τα συστήματα που είναι βασισμένα στην ευθύνη του παραγωγού, για την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, βελτιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μέσα από την ορθή διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Share